Jazyk

SK

Otisk

Vydavatelské poznámky
Bodo Möller Chemie GmbH
Senefelderstrasse 176
63069 Offenbach am Main
Německo
Tel.: +49 (0)69 838326-0
E-mail: info(at)bm-chemie.de

Registrační soud: Amtsgericht Offenbach am Main

Obchodní registrační číslo: HRB 8782

Identifikační číslo pro daň z obratu: DE 111 617 612

Výkonný orgán
Frank Haug, Korinna Möller-Boxberger, Jürgen Rietschle

Koncepce a realizace
as.webnet

Přes pečlivou kontrolu obsahu během vytváření odkazů na obsah externích stránek a následné pravidelné kontroly prováděné správcem webu nepřebíráme odpovědnost za obsah externích stránek. Za obsah takto propojených stránek odpovídají výhradně jejich provozovatelé. Vynakládáme veškeré přiměřené úsilí, abychom udržovali aktuálnost, přesnost a úplnost webové stránky. Nicméně případné chyby nelze zcela vyloučit. Společnost Bodo Möller Chemie neposkytuje žádnou záruku aktuálnosti, přesnosti a úplnosti materiálů, které uveřejňuje na své webové stránce, a zříká se jakékoli odpovědnosti za ztráty nebo škody (hmotné nebo nehmotné) způsobené třetími stranami a vyplývající z použití obsahu získaného z webové stránky, kromě případů, u kterých lze prokázat, že zavádějící nebo nesprávná informace byla uvedena s úmyslem poškodit, nebo v důsledku hrubé nedbalosti. Registrované ochranné známky, patentované názvy, texty a obrázky chráněné autorským právem nejsou zpravidla na našich webových stránkách takto označeny. Nicméně nepřítomnost takového označení v žádném případě neznamená, že tyto názvy, obrázky nebo texty jsou veřejným vlastnictvím v souvislosti se zákonem o ochranných známkách a zákonem o právu autorském.

Právní prohlášení
Obsah této webové stránky pravidelně kontroluje a aktualizuje společnost Bodo Möller Chemie. Společnost Bodo Möller Chemie neodpovídá za přesnost, úplnost nebo stav těchto informací nebo obsahu jiných webových stránek propojených s touto webovou stránkou. Společnost Bodo Möller Chemie nelze považovat za odpovědnou za případnou škodu způsobenou stažením. Společnost Bodo Möller Chemie nemůže zaručit, že se na obsah této webové stránky nebo jiných webových stránek, ke kterým je umožněn přístup, nevztahují práva třetích stran.

Poznámky k autorskému právu
Loga a jiná vyobrazení převzatá od jiných společností podléhají pravidlům těchto společností vztahujícím se k autorskému právu.
Podrobnosti o autorském právu podle německé legislativy najdete v německé verzi výše.
Tato webová stránka je chráněna autorským právem. Žádná část této webové stránky (text, vyobrazení nebo informace) nesmí být použita (vytištěna, publikována, šířena apod.) v tištěné podobě nebo v jakékoli elektronicky uložené nebo zpracované podobě, ani nesmí být změněna pro jiné použití bez předchozího písemného souhlasu společnosti Bodo Möller Chemie. Výjimkou je použití pro soukromý osobní účel. Jestliže společnost Bodo Möller Chemie souhlasí se zamýšleným použitím, obsah našich stránek musí být použit beze změny a s úplným odkazem (včetně hypertextového odkazu) na zdroj.

Odpovědnost
Společnost Bodo Möller Chemie nepřebírá žádnou odpovědnost za dostupnost a bezproblémové poskytování informačních služeb partnerskými společnostmi, které jsou nabízeny v rámci www.bm-chemie.de. Společnost Bodo Möller Chemie kromě toho nepřebírá žádnou odpovědnost ani závazek v souvislosti se shodou s právními ustanoveními platnými pro služby nabízené partnerskými společnostmi v rámci www.bm-chemie.de. Jakákoli odpovědnost za činnosti partnerských společností je vyloučena.

Rozhodné právo
Všechny informace nebo údaje, jejich použití, přístup k webovým stránkám společnosti Bodo Möller Chemie a všechny činnosti, shovívavost nebo opomenutí ve vztahu k webovým stránkám společnosti Bodo Möller Chemie podléhají výlučnému rozhodování podle německého práva.

Bodo Möller Chemie a ochrana údajů
Bezpečnost osobních údajů, jako jsou jména, adresy, telefonní čísla a emailové adresy, je pro nás velmi důležitá. Proto jsou naše webové aktivity navrženy tak, aby vyhovovaly zákonům o ochraně a zabezpečení údajů. Následující odstavce popisují druhy informací, které můžeme shromažďovat, a jak s nimi nakládáme.

Osobní údaje
Společnost Bodo Möller Chemie uplatňuje přístup vycházející ze zásady, že vaše osobní údaje jsou pro společnost maximálně důležité. Tudíž nebudeme shromažďovat žádné osobní údaje z našich webových stránek bez vašeho souhlasu. Je pouze na vás, zda se rozhodnete poskytnout nebo neposkytnout nám takové údaje, například při registraci, průzkumu mínění nebo pro podobné účely. Osobní údaje tohoto typu zpravidla používáme k zodpovězení vašich dotazů, zpracování vašich objednávek nebo poskytování přístupu ke speciálním informacím nebo nabídkám. Kromě toho může být nezbytné v rámci vztahů s našimi zákazníky ukládat, zpracovávat, a je-li to nezbytné, předávat vaše osobní údaje našim přidruženým společnostem, abychom byli schopni lépe vyhovět vašim požadavkům a zdokonalovat naše výrobky a služby. Tyto údaje používáme (nebo třetí strana naším jménem), abychom vás informovali o nabídkách společnosti Bodo Möller Chemie, které mohou být přínosem pro vaše podnikání, nebo ke vznášení online dotazů, abychom lépe vyhověli vašim požadavkům. Údaje nadále nepotřebné budou okamžitě odstraněny.
Samozřejmě respektujeme vaše rozhodnutí neposkytnout nám vaše osobní údaje, které máme k dispozici, pro podporu služeb našim zákazníkům, zejména pro přímý marketink nebo průzkum trhu. Vaše osobní údaje neprodáme žádné třetí straně, ani s nimi nebudeme jinak obchodovat.

Žádné osobní údaje
Když navštívíte naše webové stránky, jsou údaje někdy shromažďovány automaticky (nikoliv při registraci). Tyto informace (např. používaný internetový prohlížeč nebo operační systém, název domény domovské webové stránky, počet návštěv, průměrná doba setrvání, počet otevřených stránek apod.) nejsou přiřazeny určité osobě . Naše přidružené společnosti a naše společnost využívají tyto informace ke kontrole přitažlivosti našich webových stránek a k vylepšení jejich obsahu.
Cookies – informace automaticky ukládané do vašeho počítače.
Může se stát, že do vašeho počítače uložíme informace ve formě cookie, takže při další návštěvě bude počítač automaticky identifikován. Cookies nám například umožňují přizpůsobit webovou stránku vašim zájmům nebo uložit heslo, abyste jej nemuseli zadávat při další návštěvě. Jestliže si nepřejete, abychom váš počítač rozpoznali, nastavte internetový prohlížeč tak, aby cookies odstranil z pevného disku, blokoval všechny cookies, nebo varoval před uložením cookie.

Děti
Děti nesmějí poskytovat osobní údaje prostřednictvím webových stránek společnosti Bodo Möller Chemie bez souhlasu rodičů nebo zákonného zástupce. Společnost Bodo Möller Chemie doporučuje všem rodičům a zákonným zástupcům, aby děti poučili o bezpečném a odpovědném nakládání s osobními údaji na internetu. Společnost Bodo Möller Chemie nebude vědomě shromažďovat od dětí žádné osobní údaje nebo je jakýmkoli způsobem používat, ani je nesdělí třetí straně, pokud k tomu nebude oprávněna.

Bezpečnost
Společnost Bodo Möller Chemie přijme opatření k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů. Vaše údaje budou pečlivě chráněny před ztrátou, zničením, falšováním, manipulací a neoprávněným přístupem nebo prozrazením.

Odkazy na jiné webové stránky
Určité odkazy na této stránce spojují na jiné webové stránky provozované třetími stranami, na které společnost Bodo Möller Chemie nemá žádný vliv. Webové stránky provozované třetími stranami nemusejí být na této webové stránce prezentovány ve svém vlastním formátu. Společnost Bodo Möller Chemie nekontroluje ani nepodporuje informace, výrobky nebo služby na webových stránkách třetích stran. Proto společnost Bodo Möller Chemie nezaručuje přesnost ani jiný aspekt informací obsažených na jiných webových stránkách.
Společnost Bodo Möller Chemie si vyhrazuje právo změnit, aktualizovat nebo odstranit informace, výrobky nebo služby, včetně odkazů na jiné webové stránky, obsažené na této webové stránce, kdykoliv bez zvláštního oznámení.

Ochranné známky


Upozornění
Všechny informace o chemických a fyzikálních vlastnostech našich výrobků, technická doporučení pro jejich použití, slovní nebo písemná, a výsledky testů, uvádíme podle našich nejlepších znalostí. Musí však být považovány jen za vodítko, u kterého neexistuje záruka správnosti a které kupujícího nezprošťuje nutnosti provést vlastní testy a zkoušky pro posouzení praktické vhodnosti výrobku k předpokládanému účelu. Za použití a manipulaci s výrobkem odpovídá výhradně kupující, přičemž musí dodržovat všechny zákonné a úřední požadavky, a také všechna práva třetích stran. Mimo to platí naše všeobecné prodejní a dodací podmínky. Náš sortiment zahrnuje výrobky, které musí být v souladu se zákonem o chemických látkách a s předpisy pro zacházení s nebezpečnými látkami označeny podle stupně nebezpečnosti.
Zatřídění těchto výrobků lze najít v příslušných katalogových nebo bezpečnostních listech.

 

Image sources
© antb - Istockphoto.com
© Konstantin Sutyagin – Fotolia.com
© WONG SZE FEI – Fotolia.com
© xy – Fotolia.com
© Eric Middelkoop – Fotolia.com
© yang yu – Fotolia.com
© Christa Eder – Fotolia.com
© svort – Fotolia.com
© mirubi - Fotolia.com
© 007 - Fotolia.com
© Dmitry - Fotolia.com
©SSilver-Abstract lights, Fotolia.com
©Eric Middelkoop - Chemical production facility at night, Fotolia.com
©Konstantin Sutyagin - Processor chip on circuit board background, Fotolia.com
©litu92458 - paint cans, Fotolia.com
© Image Source White-Wellington boots in garden, thinkstockphotos.in
©Anthony Brown - Lizard in light, istockphoto.com
© yang yu-Colored plastic bowls, Fotolia.com
© WONG SZE FEI - Enjoying the nature, Fotolia.com
© braverabbit, formula one race car, Fotolia.com
© xy-chain gear, Fotolia.com
© Christa Eder – Sicherheit, Fotolia.com
© svort – Jeans, Fotolia.com